شیمی یازدهم خط به خط کتاب درسی

شیمی یازدهم خط به خط کتاب درسی.جهت استفاده در آزمونهای مختلف

شیمی یازدهم خط به خط کتاب درسی

شیمی یازدهم خط به خط کتاب درسی.

این مطلب صرفا به عنوان مکملی برای درک بهتر و عمیق تر کتاب درسی شیمی تدوین و تالیف شده است. و به هیچ عنوان به آن مفهوم نخواهدبود که شما را از کتاب درسی بی نیاز نماید. بنابر این رویکردی که در این جزوه اتخاذ شده به این صورت است که بصورت کامل، کوتاه، مفید و در چهارچوب مطالبدرسی آموزش های لازم ارائه شده است.

  1. دکتر مرتضی نصیر زاده