فیلم ویژگی‌ها و منطق برنامه آزمون 1 آذر دهم و یازدهم هنرستان

فیلم ویژگی‌ها و منطق برنامه آزمون رشته‌های دهم و یازدهم هنرستان مربوط به آزمون 1 آذر

فیلم ویژگی‌ها و منطق برنامه آزمون 1 آذر دهم و یازدهم هنرستان

در این فیلم می‌توانید با:

1- منطق برنامه‌ی راهبردی آزمون‌های دهم و یازدهم هنرستان در آزمون 1 آذر

2- ماکت دفترچه‌های دهم و یازدهم هنرستان در آزمون 1 آذر


                                                                  آشنا شوید.


فایل های ضمیمه

فیلم آموزشی منطق برنامه 1 آذر دهم و یازدهم هنرستان