رشته «کامپیوتر» از دیدگاه رتبه 2 کنکور 98 هنرستان

فاطمه شاه‌علی رامشه، رتبه 2 کامپیوتر از تهران در مورد رشته خود می‌گوید.

رشته «کامپیوتر» از دیدگاه رتبه 2 کنکور 98 هنرستان

فاطمه شاه‌علی رامشه - رتبه 2 کامپیوتر - تهران

رشته کامپیوتر مانند اقیانوس وسیعی است که بخشی از آن را در هنرستان یاد می‌گیریم و در دانشگاه به صورت جامع‌تری این رشته را فرامی‌گیریم. 

در دوره کاردانی و کارشناسی به صورت کلی‌تر و در دوره کارشناسی ارشد با گرایش‌های مختلف این رشته آشنا می‌شویم و می‌توانیم تمرکز بیش‌تری در یک گرایش داشته باشیم. مانند گرایش نرم‌افزار که پایه بسیاری از درس‌های کارشناسی ارشد است.