فیلم منطق برنامه‌ی آزمون 17 آبان یازدهم انسانی

در این فیلم با ویژگی‌های آزمون 17 آبان دهم انسانی، شامل پیشروی دروس، مباحث هر درس در این آزمون، تعداد سوالات هر درس و سیستم ده دهی دروس مختلف آشنا می‌شوید.

فیلم منطق برنامه‌ی آزمون 17 آبان یازدهم انسانی

در این فیلم با ویژگی های آزمون 17 آبان دهم انسانی، شامل پیشروی دروس، مباحث هر درس در این آزمون، تعداد سوالات هر درس و سیستم ده دهی دروس مختلف آشنا می شوید.

فایل های ضمیمه

فیلم منطق برنامه راهبردی 17 ابان یازدهم انسانی