روش مطالعه‌ی مبحثی درس ادبیات و دینی رتبه 3 ریاضی

در این مطلب روش مطالعه‌ی مبحثی ادبیات و دینی مرتصی شاکرآرانی،رتبه‌ی 3 ریاصی را میخوانید.

روش مطالعه‌ی مبحثی درس ادبیات و دینی رتبه 3 ریاضی


مرتضی شاکر آرانی

 رتبه3 ایثارگران – برق شریف 

روش مطالعه من در مباحث پیام آیات در درس دینی:

 •در این مبحث اکثر دانش آموزان ضعف نمایانی دارند و دلیل آن هم آن است که چهار گزینه داده شده در آزمون های آزمایشی و کنکور سراسری از نظر آنها کاملا درست و به جا است و آنها هیچ عیب یا نقصانی نمیتوانند در هیچ یک از گزینه ها پیدا کنند. 

 •به خواهم صادقانه صحبت کنم من نیز در ابتدای سال تحصیلی منتهی به کنکور سراسری این مشکل را به صورت واضح و روشنی داشتم. اما با با قرار دادن توجه و دقت و تمرکز اصلی خودم بر روی کتاب های درسی و علی الخصوص متن های و مفاهیم و معانی زیر آیات و روایات و خواندن چند باره کتاب های درسی و دقت به قید ها و سایر نکات مهم کتاب توانستم تا حدی بسیار خوبی این مشکل شاید بشود بزرگ خود را تا حد خوبی برطرف کنم. 

 •همین مورد و فعالیت در مبحث آیات و روایات درس دین و زندگی سبب شد در کنکور سراسری که در سال قبل توجه بسیار بیشتری به آیات و روایات کتاب های درسی داشت درصد ۹۴ را به دست بیاورم.

 قرابت های معنایی درس ادبیات: 

 من در این مبحث ابتدا تمامی مفاهیم موجود در کتب درسی سه ساله را مطالعه کرده و سپس همزمان با مرور این مطالب آموخته شده ی از قبل هر شب در حدود ۱۰ الی ۱۵ تست از مبحث قرابت معنایی میزدم. و علاوه بر همه این موارد مفاهیم و معانی موجود در کتاب درسی که معلم یا کتاب های کمک آموزشی به صورت درس به درس به آنها میپرداختند را نیز سعی بر یادگیری آنها داشتم تا در مباحث و مفاهیمی که در آزمون های دو هفته ای کانون آورده میشود نیز خللی نداشته باشمهمچنین سعی ام بر این بود روز های قبل از آزمون های آزمایشی کانون این معانی و مباحث خوانده شده را دوره کنم.اگر در آزمون های کانون نیز معنا و مفهوم جدیدی در بیتی جدید مطرح میشد آنها را نیز به محفوظات خود اضافه میکردم.این تصمیم و حرکتم در مبحث قرابت معنایی ادبیات تاثیر شگرفی در درصدم در درس ادبیات در آزمون های برنامه ای کانون و در نهایت در کنکور داشت که موجب شد در کنکور سراسری به تمامی سوالات مبحث قرابت معنایی ادبیات پاسخ درست بدهم.