نکات واژه آموزی درس دوم فارسی چهارم دبستان (کوچ پرستوها)

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است، درسنامه‌ی واژه آموزی درس دوم فارسی چهارم دبستان می‌باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته‌ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.

نکات واژه آموزی درس دوم فارسی چهارم دبستان (کوچ پرستوها)

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است، درسنامه ی واژه آموزی درس دوم فارسی چهارم دبستان می باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.

1-مطابق با سرفصل های کتاب درسی

2-همراه با مثال برای یادگیری بهتر

نکات واژه آموزی درس دوم فارسی چهارم دبستان (کوچ پرستوها)

نکات واژه آموزی درس دوم فارسی چهارم دبستان (کوچ پرستوها)

نکات واژه آموزی درس دوم فارسی چهارم دبستان (کوچ پرستوها)