چگونه بین برنامه‌ی مدرسه و آزمون هماهنگی ایجاد کنیم؟

یکی از ویژگی‌های رتبه‌های برتر کنکور این است که به‌خوبی می‌توانند بین برنامه‌ی مدرسه و آزمون هماهنگی ایجاد کنند.

چگونه بین برنامه‌ی مدرسه و آزمون هماهنگی ایجاد کنیم؟

یکی از ویژگی‌های رتبه‌های برتر کنکور این است که به‌خوبی می‌توانند بین برنامه‌ی مدرسه و آزمون هماهنگی ایجاد کنند. در واقع، آن‌ها برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها را برای خود شخصی‌سازی می‌کنند و این ویژگی به وضوح و شفافیت ذهن آن‌ها مربوط است. سؤال این است: چگونه این هماهنگی را ایجاد کنیم؟

۱. در طول هفته، تمرکز خود را روی درس‌های مدرسه و درس‌های سال دوازدهم آزمون بگذارید و آخر هفته‌ را برای درس‌های پایه بگذارید.

۲. در طول هفته، در کنار درس‌های مدرسه در هر روز، درس‌های مرتبط با آن درس را در آزمون هم بخوانید. آخر هفته‌ها را برای تکمیل درس‌ها و تمرین تستی بگذارید.

۳. در طول هفته، در کنار درس‌های مدرسه در هر روز، طبق برنامه‌ی آزمون، سایر درس‌هایی را که در مدرسه نداشتید، مطالعه کنید تا تنوع بیشتری ایجاد کنید و کمتر خسته شوید.

این سه روش مشخص برای تلفیق برنامه‌ی مدرسه و برنامه‌ی آزمون است. ممکن است شما روش خودتان را داشته باشید. مهم این است که خودتان و روشتان را قبول داشته باشید.