فعال باشید

این گونه مطالعه‌ای فعال خواهید داشت که این خود افزایش ساعت مطالعه را نیز برایتان به ارمغان خواهد آورد.

فعال باشید

اگر به هنگام مطالعه فعال باشید می‌توانید موجبات افزایش تمرکزتان را فراهم‌کنید. همچنین به هنگام مطالعه‌ی فعال، متوجه گذر زمان نخواهید شد و نتیجتا از مطالعه لذت خواهیدبرد و قطعا خستگی به سراغتان‌ نمی‌آید.

اما مطالعه‌ی فعال چگونه انجام می‌شود؟

به هنگام مطالعه‌ی فعال، فرد یادگیرنده اقدامات زیر‌ را انجام می‌دهد:

۱‌ . یادداشت‌برداری می‌کند .

۲. نکات مهم‌تر را در کتاب درسی علامت می‌زند .

۳. حاشیه‌نویسی می‌کند.

۴. در درس‌های اختصاصی از رسم شکل برای یادگیری بیشتر استفاده می‌کند.

۵. سوال طراحی می‌کند.

۶. در یادآوری مطالب مرتبط به مبحث مورد مطالعه کوشش می‌کند.

این گونه مطالعه‌ای فعال خواهید داشت که این خود افزایش ساعت مطالعه را نیز برایتان به ارمغان خواهد آورد.

 ‌