اهمیت جلسات 5 نفره

وقتی صحبت‌ها حضوری باشد نسبت به صحبت تلفنی اثرگذارتر خواهد بود و همچنین وقتی ما را در جمعی تشویق کنند، اعتماد به نفس و انگیزه‌ی بیشتری خواهیم گرفت.

اهمیت جلسات 5 نفره

وقتی صحبت‌ها حضوری باشد نسبت به صحبت تلفنی اثرگذارتر خواهد بود و همچنین وقتی ما را در جمعی تشویق کنند، اعتماد به نفس و انگیزه‌ی بیشتری خواهیم گرفت.

 درکانون برای صحبت‌های حضوری جلسات ۵ نفره تشکیل می‌شود که حضور داوطلب و والدین او در جلسات الزامی است. اهمیت این جلسات به قدری زیاد است که در هرفصل برگزار می‌شود. دراین جلسات تمام افراد شرکت‌کننده زمانی برای صحبت کردن دارند. 

دانش‌آموز از دستاوردها و موفقیت‌هایش می‌گو‌ید و روش موفقیتش را بیان میکند. والدین هم نحوه‌ی رفتار و برخورد با فرزندشان را ارائه می‌دهند. وقتی دانش‌آموز مورد تشویق قرار بگیرد تلاشش را بیشتر می‌کند تا این تشویق‌ها مستمر باشد و این می‌تواند عاملی برای موفقیت‌های بعدی او باشد. همچنین برای کسانی که دستاورد کمتری داشته‌اند این جلسات می‌تواند یک مشوّق و یک روش برای موفقیت باشد.