نوشتن برنامه برای کنکور 99 کار مهمی است

پس نتیجه آن که تست‌زنی در دروس مفهومی بلافاصله و در دروس حفظی با فاصله انجام شود. برنامه‌ریزی صحیح هزاران نکته دارد. برنامه‌ی هرکس مخصوص خود اوست و این اولین گام موفقیت است.

نوشتن برنامه برای کنکور 99 کار مهمی است

وقتی می‌گوئیم نوشتن برنامه برای کنکور کار هرکسی نیست هزاران دلیل برای آن وجود دارد. در این قسمت یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک برنامه‌ریزی اصولی و صحیح را به شما خواهیم گفت. در دروس مفهومی می‌بایست پس از اجرای بلوک مطالعاتی، بلافاصله به تست‌زنی آن مبحث بپردازیم. درواقع تست‌زنی به معنای تثبیت مطالعه و محکم کردن مرحله‌ی ادراک ما است و جنبه‌ی آموزشی دارد نه جنبه‌ی سنجشی.

 اما در دروس و مباحثی که بیشتر جنبه‌ی حفظی دارند (مانند دینی و زبان و قسمت‌های حفظی دروس تخصصی) می‌بایست فاصله‌ی مناسبی را بین مطالعه و تست زدن ایجاد کنیم. درواقع تست زدن در این مباحث بیشتر جنبه‌ی سنجشی داشته و ما به دنبال آن هستیم تا فراموشی اتفاق افتاده و میزان این فراموشی را با گذشت زمان به دست بیاوریم تا متناسب با آن، تعداد دفعات مرور و تکرار را در برنامه‌ی دانش‌اموز تغییر دهیم.

پس نتیجه آن که تست‌زنی در دروس مفهومی بلافاصله و در دروس حفظی با فاصله انجام شود. برنامه‌ریزی صحیح هزاران نکته دارد. برنامه‌ی هرکس مخصوص خود اوست و این اولین گام موفقیت است.