نکات واژه آموزی درس اول فارسی چهارم دبستان (آفریدگار زیبایی)

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است، درسنامه‌ی واژه آموزی درس اول فارسی چهارم دبستان می‌باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته‌ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.

نکات واژه آموزی درس اول فارسی چهارم دبستان (آفریدگار زیبایی)

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است، درسنامه ی واژه آموزی درس اول فارسی چهارم دبستان می باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.

1-مطابق با سرفصل های کتاب درسی

2-همراه با مثال برای یادگیری بهتر

نکات واژه آموزی درس اول فارسی چهارم دبستان (آفریدگار زیبایی)

نکات واژه آموزی درس اول فارسی چهارم دبستان (آفریدگار زیبایی)


مثلثات از ریاضی 3 دوازدهم تجربي
دوازدهم تجربي     دبیر : امید شیری نژاد