نکات مهم واژه آموزی درس اول فارسی سوم دبستان (محله‌ی ما)

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است، درسنامه‌ی درس درس اول فارسی سوم دبستان می‌باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته‌ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.

نکات مهم واژه آموزی درس اول فارسی سوم دبستان (محله‌ی ما)

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است، درسنامه ی واژه آموزی درس درس اول فارسی سوم دبستان می باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.

1-مطابق با سرفصل های کتاب درسی

2-همراه با مثال برای یادگیری بهتر

نکات مهم واژه آموزی درس اول فارسی سوم دبستان (محله‌ی ما)

نکات مهم واژه آموزی درس اول فارسی سوم دبستان (محله‌ی ما)


نیرو های بین مولکولی از فیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی