پ نویس-کارگاه سفالگری

در سری مقاله‌‌های پ نویس مجموعه‌ای از نکات مهم و جا مانده از چشم داوطلبان است که برای شما از مجموعه‌ای از کتاب‌های هنر جمع‌آوری می‌شود.در این مجموعه به بررسی کتاب کارگاه سفالگری بپردازیم.

پ نویس-کارگاه سفالگری

کارگاه صنایع دستی - سفالگری

پ نویس-کارگاه سفالگری

در سری مقاله‌ های پ نویس مجموعه‌ای از نکات مهم و جا‌ مانده از چشم داوطلبان است که برای شما از مجموعه‌ای از کتاب‌های هنر جمع‌آوری می‌شود.در این مجموعه به بررسی کتاب کارگاه سفالگری بپردازیم.


فایل این مطلب را می‌توانید از قسمت پایین دانلود نمایید.

لوله های U شکل - آزمایش توریچلی -فشار سنج U شکل از فیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی