گفتگو‌های رتبه‌ی 302م.3 رشته‌ی انسانی از رومشکان بادانش آموزان

سال گذشته تعداد زیادی از دانش آموزان در بخش کامنت‌های سایت کانون به گفتگو با یکدیگر پرداختند تا در کنار رقابت و رفاقت، در راه موفقیت در کنکور به دوستان خود کمک کنند.

گفتگو‌های رتبه‌ی 302م.3 رشته‌ی انسانی از رومشکان بادانش آموزان

سال گذشته تعداد زیادی از دانش آموزان در بخش کامنت های سایت کانون به گفتگو با یکدیگر پرداختند تا در کنار رقابت و رفاقت، در راه موفقیت در کنکور به دوستان خود کمک کنند.

یکی از اهداف ارائه گفتگوهای رتبه های برتر کنکور هر شهر این است که شما دانش آموزان عزیز با برترهای شهر خود بیشتر آشنا شوید ، کسانی که در شهر شما و با همان امکانات به موفقیت در کنکور دست یافتند ، تا با الگوبرداری مناسب از این برترها شما نیز ادامه دهنده ی راه این دانش آموزان موفق در شهر خود باشید.

برای شما در این مطلب گفتگوهای آقای افشین سوریرتبه ی 302 منطقه 3 رشته انسانی از شهررومشکان را آماده کرده ایم ، تا بتوانید از تجربیات و راهنمایی های این دانش آموز موفق استفاده کنید.

* با کلیک کردن روی نام دانش آموز برتر یا نام شهر میتوانید از صفحه شخصی دانش آموز برتر کانونی یا شهر ایشان دیدن فرمایید.

همچنین با استفاده از دکمه ی گفتگوهای برترهای کنکور 98 در شهرها میتوانید کامنت های رتبه های برتر شهر خود را مشاهده فرمایید.

گفتگوهای برترهای کنکور 98 شهرهای مختلف در سایت کانوننام کاربر
متن کامنتتاریخ ثبت
فاطمه خدریان زاده، دوازدهم انسانی - اهواز - میانگین تراز 5611کامنتدر اقتصاد نوشته ب شکل مشاع یعنی چه دررابطه با عقود اسلامی13970515
افشین سوری، چهارم انسانی - رومشکانپاسخ کامنتیعنی شریکی. برابر13970515
کوثر هشبری لکی، چهارم انسانی - عجب شیر - میانگین تراز 6454کامنتاینک تو حیوان ومتحرک بالاراده واقعا اینجا اراده یعنی چی؟حیوانات دیگ بجز انسان مگه اراده دارن که شما میگین رابطش تساویه؟13971007
افشین سوری، چهارم انسانی - رومشکان - میانگین تراز 6953پاسخ کامنتجواب میشه عموم مخصوص مطلق چون مجردات هم متحرک اند واراده هم دارند پس هر حیوانی متحرک با اداره است اما هر متحرک با اداره حیوان نیست مثل جن وفرشته13971007
امیر حسن متوصلی محمود ابادی، چهارم انسانی - تربت جام - میانگین تراز 7246کامنتهرگاه مفعول به به صورت ضمیر باشه ابتدا فعل جمله رو به صیغه‌ی مفعول به میبریم سپس مجهول بکنیم :الان تو این جمله ارشدتنا معلمتنا الی الانتخاب الصحیح : اگه مجهولش بکنیم نرشد الی النتخاب االصحیح درسته یا ارشدنا الی النتخاب الصحیح ؟13971008
افشین سوری، چهارم انسانی - رومشکان - میانگین تراز 6953پاسخ کامنتارشدنا صحیح است چون وقتی برا مجهول کردن فاعل را حذف می‌کنیم و مفعول را نائب فاعل قرار میدهیم فعل مطابق نائب فاعل یا مفعول قبلی قرار میدهیم ودر اینجا نا مفعول است پس فعل باید به صیغه۱۳ بره یعنی ارشدنا در ضمن (نا) هم ضمیر مفعولی است هم ضمیر فاعلی13971008
فاطمه خدریان زاده، دوازدهم انسانی - اهواز - میانگین تراز 6126کامنتکدام یکی از ویژگی‌های لازم برای زعیم مدینه فاضله نیست؟نبوت.خردمندی.سرشت عالی.توانایی اداره‌ی مردم.ازریشه‌های اولیه تشکیل جوامع بشری شمرده نمیشود؟دستیابی ب کمالات انسانی .نیاز متقابل ادمیان ب یکدیگر.میل طبیعی ب زندگی درکنار همنوع.امین نیازهای حیاتی و غریزی13971008
افشین سوری، چهارم انسانی - رومشکان - میانگین تراز 6953پاسخ کامنتجواب سوال دوم میشه گزینه یک چون سعادت وکمال تقریبا هدف نهایی تشکیل جامعه است13971009
کاربر سایتکامنتدوستان در قرابت معنایی ابیات حاوی مفهوم اغتنام فرصت با ابیات مفهوم غنیمت شمردن دوران جوانی ارتباط معنایی دارن؟13971008
افشین سوری، چهارم انسانی - رومشکان - میانگین تراز 6953پاسخ کامنتبستگی به سایر گزینه داره ولی بیشتر مواقع قرابت داره13971009
کوثر هشبری لکی، چهارم انسانی - عجب شیر - میانگین تراز 6454کامنتکدام عبارت درمورد ماهیت معارف دینی درست است؟1مواضع نظری دین درباره‌ی جهان هستی محتوایی فلسفی دارتد2 بسیاری از مساعل دینی وجود دارند که به زبان فلسفی بیان شده3معارف دینی همگی ماهیت فلسفی دارند هرچند درنحوه بیان متفاوتند.چراگزبنه 2و3غلط هس؟13971009
افشین سوری، چهارم انسانی - رومشکان - میانگین تراز 6953پاسخ کامنتاولا همه مباحث قرآن که ماهیتی فلسفی ندارند بلکه بعضی آیات ماهیت فلسفی دارند ثانیا قرآن زبان خاص خودشو داره و هیچ یک از مسائل رو به زبان فلسفی بیان نمیکنه. بعضی آیات قرآن ممکنه ماهیتی فلسفی داشته باشند ولی هیچ کدوم به زبان فلسفی بیان نشده اند جواب صفحه ۱۰ فلسفه پیش13971010
کوثر هشبری لکی، چهارم انسانی - عجب شیر - میانگین تراز 6454کامنتسلام دوستان وزن این بیت چیه؟پیش‌تر زان که از این خانه بخوانندم"نامه خویش هم امروز فرو خوانم..بااختیارات؟13971010
افشین سوری، چهارم انسانی - رومشکان - میانگین تراز 6953پاسخ کامنتاولا اصل شعر بالای (ه) در نامه همزه داره ثانیا درمصراع اول هجای۶ حذف همزه، درمصراع دوم هجای ۳ بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه داریم وفکر کنم در هر دو مصراع اختیار وزنی آوردن فاعلاتن به جای فعلاتن داریم و وزن بیت فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فع است .در ضمن وزن سایر ابیات شعر که بررسی کردم هم همین بود .به هر حال سایر دوستان هم حل کنند شاید نظر من اشتباه باشد. هجای ۶ در مصراع دوم اختیار زبانی حذف همزه داره ببخشید اگه جواب طولانی شد13971011
کوثر هشبری لکی، چهارم انسانی - عجب شیر - میانگین تراز 6454کامنتمیشه بگید این جمله چرا غلطه؟شکل ومحتوای فلسفه‌ی اسلامی هردوبادین سازگار است13971011
افشین سوری، چهارم انسانی - رومشکان - میانگین تراز 6953پاسخ کامنتمعانی فلسفی در کتاب و سنت به بیان دینی ودر قالب کلام خدا و پیشوایان دین ابراز شده است ام در فلسفه اسلامی به زبان فلسفی بیان شده اند .،منظور ازشکل همان زبان است که با هم متفاوت هستند13971011
کاربر سایتکامنتمجموع اعداد فرد متوالی شروع از23وختم به61؟13971014
افشین سوری، چهارم انسانی - رومشکان - میانگین تراز 6953پاسخ کامنتاول مجموع اعداد فرد تا ۶۱ که فرمولش تعداد جملات به توان دو هست به دست می‌آوریم که میشود ۹۶۱ بعد ازین مرحله مجموع اعداد فرد تا ۲۱ رو حساب میکنیم که میشه ۱۲۱ در نهایت ۱۲۱ از ۹۶۱ کم میکنیم جواب میشه ۸۴۰.13971014
امیر حسن متوصلی محمود ابادی، چهارم انسانی - تربت جام - میانگین تراز 7229کامنترابطه‌ی بین جسم نامی و مادی رو لطفا توضیح بدید13971024
افشین سوری، چهارم انسانی - رومشکان - میانگین تراز 6940پاسخ کامنتعموم و خصوص مطلق13971025
افشین سوری، چهارم انسانی - رومشکان - میانگین تراز 6940پاسخ کامنتمتعجب برای انسان عرضی است یا ذاتی؟13971025
افشین سوری، چهارم انسانی - رومشکان - میانگین تراز 6940پاسخ کامنتچون هر جسم نامی مادی است . بعضی مادی‌ها جسم نامی هستند پس رابطه عموم خصوص مطلق هست13971025
افشین سوری، چهارم انسانی - رومشکان - میانگین تراز 6940کامنتمنظور فصل قریب و فصل بعید چیست؟13971029
حسین کریمی - دانشجوی رشته‌ی کارشناسی ارشدعلوم قضایی دانشگاه علوم قضایی و خدمات ادارای دادگستریپاسخ کامنتمثلا در تعریف انسان میگیم حیوان ناطق .حیوان جنس انسان است و در تعریفش میگم جنس متحرک بالاراده اینجا متحرک بالاراده فصل حیوان میشه و همزمان فصل بعید انسان.13971029
افشین سوری، چهارم انسانی - رومشکان - میانگین تراز 6897کامنتدوستان متحرک برای حیوان عرض خاص هست یا عرض عام؟13980313
کاربر سایتپاسخ کامنتمتحرک به حیوان خاصه.برای انواع حیوان(انسان،اسب،گربه.)میشه عام13980313