دوازدهم انسانی‌ها:این پیمانه‌ها را برای آزمون3 آبان تمرین کنید

در فایل ضمیمه مشخص شده است که در آزمون 3 آبان، چه زیر موضوع هایی از هر درس مطرح می‌شود

دوازدهم انسانی‌ها:این پیمانه‌ها را برای آزمون3 آبان تمرین کنید

دوستان دوازدهم انسانی! 


در فایل ضمیمه مشخص شده است که در آزمون 3 آبان، چه زیرموضوع‌هایی مطرح می شود. هم چنین به تفکیک مشخص شده است که در هر زیر موضوع، چه پیمانه‌هایی را باید از کتاب‌های آبی پیمانه ای تمرین کنید.

این لیست، یک راهنمای بسیار مفید برای مطالعه و تمرین تستی شما در آزمون 3 آبان است.

دوازدهم انسانی‌ها:این پیمانه‌ها را برای آزمون3 آبان تمرین کنید

دوازدهم انسانی‌ها:این پیمانه‌ها را برای آزمون3 آبان تمرین کنید


فایل ضمیمه را دریافت کنید!