رتبه3 ریاضی : بررسی و تحلیل آزمون چگونه به من کمک میکرد؟

در این مطلب مقاله ای در رابطه با بررسی آزمون از رتبه‌ی 3 منطقه 3 می‌خوانید

رتبه3 ریاضی : بررسی و تحلیل آزمون چگونه به من کمک میکرد؟

حسین بصیر

رتبه ۳ منطقه ۳_دانشجوی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

ابتدا سوالات غلط خود را بررسی می کردم و نوع اشتباهات متداول خود را می نوشتم سپس سراغ سوالات سخت یا شک دار خود که در جلسه آزمون علامت زده بودم می رفتم و آن ها را بررسی می کردم تا اشکالات خود را برطرف کنم. سعی می کردم سوالاتی که ضعف من را در یک بخش کتاب مشخص می کنند علامت بزنم و برای رفع آن بخش اقدام می کردم . در نهایت تیپ غلط های خودم را با غلط های گذشته خود مقایسه می کردم تا متوجه رند نزولی یاصعودی برخی تیپ اشکالاتم شوم و برای رفع آن ها اقدام کنم.تعداد غلط ها و نزده های خود را نیز بررسی می کردم تا از سطح خود در تشخیص سوالاتی که بلد نیستم اطلاع پیدا کنم و برای بهبود یا ثبات آن تلاش کنم .در درس هایی که صعود یا نزول غیر معقولی داشتند به روند درس خواندن آن ها در طی دو هفته قبل می اندیشیدم تا بدانم که آیا کم کاری کرده ام یا روش جدیدی که خوانده ام جواب داده و بهتر است آن را ادامه دهم به این ترتیب روش های مطالعاتی خود را در طی سال بهبود می بخشیدم ‌.