تک رقمی‌های کنکور متعادل درس می‌خوانند

برای کسب موفقیت در درس خواندن یکی از روش‌های موثر که اتفاقارتبه‌های برتر خیلی از آن استفاده می‌کنند ایجاد تعادل مطالعاتی است

تک رقمی‌های کنکور متعادل درس می‌خوانند

تک رقمی های کنکور متعادل درس می خوانند

حتما شماهم شنیده اید که از قدیم می گفتند اندازه نگه دار که اندازه نکوست.تقریبااغلب مردم براین باورندکه حفظ تعادل دربیشترامور باعث ایجادموفقیت وآرامش می گرددوتاثیرات مثبت زیادی درارتقاء کیفیت زندگی دارد.وپرواضح است که تعادل درفرایندیادگیری گامی موثردرافزایش کیفیت آموزش است.بررسی عملکردمطالعاتی دانش آموزان موفق وبرتر نشان می دهد که یکی از وجوه اشتراک ایشان متعادل درس خواندن است ومن شخصادرمصاحبه و گفتگوبا بسیاری ازآن ها وبررسی کارنامه آزمون ها در کانون و همین طورکارنامه کنکور این عزیزان به روشنی و وضوح نتایج متعادل در این کارنامه ها رادیده ام بطوری که فاصله درصدها بین درس های مختلف بسیار کم و در حد 4یا5درصداست. اما نتایج متعادل نتیجه مدیریت و برنامه ریزی دقیق هنگام مطالعه است.منظور از متعادل درس خواندن،هم اندازه خواندن تمام درس ها نیست بلکه توجه به تمام مباحث و تمام درس ها بادرنظرگرفتن وضعیت آموزشی دانش آموزو همین طور حجم و اهمیت آن ها و نیزارتباط شان با مطالب بعدی است و دانش آموزان برتر جهت ایجاد این تعادل طوری برای خواندن هر مبحث در هردرس زمان بندی می کنند که پس از مطالعه و حل تمرینات مورد نیاز خروجی های یکسان در نتیجه ایجاد گردد.نتایج آزمون ها درکانون در هدایت دانش آموزان وطراحی برنامه مطالعاتی متعادل کمک شایانی می نماید و دانش آموزان موفق بلافاصله پس حضور در آزمون ها و کشف نقاط قوت و ضعف خود در تک تک مباحث هر آزمون جهت همگون سازی وضعیت خود دردرس ها و مباحث مختلف برنامه ریزی می کنند.درواقع یکی از عادات غلط مطالعاتی این است که دانش آموزان دروسی که بیشتردوست دارندرا بیشترمی خوانندو درس هایی را که دوست ندارندیا آن ها را دیرتریادمی گیرند،کمتر مطالعه می کنند که لازم است این رویه کاملا اصلاح شود و درواقع دانش آموزان می بایست توجه بیشتری به درس ها و مباحثی که در آن ها ضعیف ترهستند،داشته باشند.هنگام برنامه ریزی جهت متعادل شدن لازم است به این نکات توجه شود:

1-تعادل مبحثی در یک درس یعنی دانش آموزان در هر درس طوری برنامه ریزی کنند که مباحث مختلف آن درس رابه یک اندازه فراگرفته باشند و تسلط شان رو مباحث تقریبا یکسان شود برای نیل به این مقصود بیشترخواندن و بیشترتمرین کردن درمباحثی که ضعیف ترن نقش ویژه ای در ایجاد تعادل خواهد داشت

2-تعادل کیفی در درس ها یعنی علاوه برمتعادل کردن مباحث در هردرس،کیفیت آموزشی دردرس های مختلف هم یکسان و متعادل باشد

3-ایجاد تعادل در وضعیت یادگیری درس ها(تعادل بین تستی و تشریحی خواندن) یعنی دانش آموزان در مطالب جدید و دشوار وقت بیشتری را برای خواندن کتاب و جزوه معلم صرف کنند و درمطالبی که مسلط هستند بیشترتست بزنند و نکات را مرور نمایند

4- تعادل بین درس های عمومی و اختصاصی که در آن با توجه به اهمیت و حجم بیشتردروس اختصاصی لازم است این درس ها بیشترخوانده شوند اما این به معنی بی توجهی به دروس عمومی نیست معمولا لازم است دانش آموزان 25تا30% وقت خودرا برای عمومی ها و 70تا75% وقت را برای اختصاصی ها صرف کنند

5-تعادل بین درس های پایه و سال آخر که در این زمینه لازم است با توجه به اهمیت و حجم مباحث ونیزوضعیت آموزشی دانش آموز در آن درس ها دروس پایه و سال آخر طوری خوانده شوند که نتیجه متعادلی برای آن مباحث در کارنامه ایجادگردد.                                                                           موفق باشید پژمان عبدالهیان