سوالات هدیه‌های آسمان آمادگی آزمون 17 آبان سوم دبستان +پاسخ

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوال تستی درس هدیه‌های آسمان آمادگی آزمون 17 آبان سوم دبستان می‌باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته‌ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.

سوالات هدیه‌های آسمان آمادگی آزمون 17 آبان سوم دبستان +پاسخ

نمونه سوال تستی درس هدیه های آسمان آمادگی آزمون 17 آبان سوم دبستان صفحه های 2 تا 23+ پاسخ

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوال تستی درس هدیه های آسمان آمادگی آزمون 17 آبان سوم دبستان می باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.


1- متناسب با بودجه بندی برنامه ی راهبردی
2- پوشش دهی مطالب

3_همراه با پاسخ کامل

سوالات هدیه‌های آسمان آمادگی آزمون 17 آبان سوم دبستان +پاسخ

سوالات هدیه‌های آسمان آمادگی آزمون 17 آبان سوم دبستان +پاسخ


مثلثات از ریاضی 3 دوازدهم تجربي
دوازدهم تجربي     دبیر : امید شیری نژاد