سوالات مطالعات اجتماعی آمادگی آزمون 17 آبان سوم دبستان +پاسخ

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوال تستی درس مطالعات اجتماعی آمادگی آزمون 17 آبان سوم دبستان می‌باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته‌ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.

سوالات مطالعات اجتماعی آمادگی آزمون 17 آبان سوم دبستان +پاسخ

نمونه سوال تستی درس مطالعات اجتماعی آمادگی آزمون 17 آبان سوم دبستان صفحه های 2 تا 15+ پاسخ

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوال تستی درس مطالعات اجتماعی آمادگی آزمون 17 آبان سوم دبستان می باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.


1- متناسب با بودجه بندی برنامه ی راهبردی
2- پوشش دهی مطالب

3_همراه با پاسخ کامل

سوالات مطالعات اجتماعی آمادگی آزمون 17 آبان سوم دبستان +پاسخ

سوالات مطالعات اجتماعی آمادگی آزمون 17 آبان سوم دبستان +پاسخ


مثلثات از ریاضی 3 دوازدهم تجربي
دوازدهم تجربي     دبیر : امید شیری نژاد