فیلم پاسخ سوالات دروس اختصاصی دوازدهم تجربی آزمون 19 مهر 98

فیلم تحلیل سوالات دروس اختصاصی دوازدهم تجربی آزمون 19 مهر 98 را در ادامه مشاهده کنید...

فیلم پاسخ سوالات دروس اختصاصی دوازدهم تجربی آزمون 19 مهر 98

فیلم تحلیل سوالات دروس اختصاصی دوازدهم تجربی آزمون 19 مهر 98 را در ادامه مشاهده کنید...


تحلیل درس ریاضی : محمد امین روانبخش ، رتبه 2 کشوری کنکور سراسری95

تحلیل درس زیست : پوریا آیتی ، دانشجوی پزشکی و مدرس زیست

تحلیل درس فیزیک : مهدی حاتمی ، رتبه 30 کنکور سراسری94

تحلیل درس شیمی : محمد رسول یزدیان ، رتبه 2 کشوری کنکور سراسری


فایل های ضمیمه

ریاضی تجربی ( سوال 91 - 95)
ریاضی تجربی ( سوال 96 - 100)
ریاضی تجربی ( سوال 101- 110)
زیست ( سوال 111 و 112)
زیست (113 تا 115)
زیست (116 تا 119)
زیست (120 تا122)
زیست (123 تا 127)
زیست (128 تا 130)
زیست ( سوال 131 تا 135)
زیست ( سوال 136 تا 140)
زیست ( سوال 141 تا 147)
زیست ( 148 تا 154)
زیست ( 155 تا 160)
فیزیک تجربی ( سوال 161 تا 165)
فیزیک تجربی ( سوال 166 تا 170)
فیزیک تجربی ( سوال 171 تا 175)
فیزیک تجربی ( سوال 176 تا 180)
فیزیک تجربی ( سوال 181 تا 185)
فیزیک تجربی ( سوال 186 تا 190)
فیزیک تجربی ( سوال 191 تا 195)
فیزیک تجربی ( سوال 196 تا 200)
فیزیک تجربی ( سوال 201 تا 205)
فیزیک تجربی ( سوال 206 تا 210)
شیمی (211 تا 220)
شیمی (221 تا 230)
شیمی (231 تا 240)
شیمی (241 تا 250 )
شیمی (251 تا 260)