تست هوش جالب پیدا کردن تفاوت‌ها بین عکس ها(4)

برای تست هوش شما و همچنین به چالش کشیدن ذهن برای شما چند عکس که با هم متفاوت هستند را گذاشت ایم.

تست هوش جالب پیدا کردن تفاوت‌ها بین عکس ها(4)
مثلثات از ریاضی 3 دوازدهم تجربي
دوازدهم تجربي     دبیر : امید شیری نژاد