آزمونک 5 سؤال شیمی مطابق با آزمون 19 مهر - رضا آریافر

آزمونک 5 سؤال شیمی مطابق با آزمون 19 مهر - رضا آریافر- قابل مشاهده در لینک بالا:

آزمونک 5 سؤال شیمی مطابق با آزمون 19 مهر - رضا آریافر

فارغ‌التحصیلان نظام قدیم عزیز سلام

توصیه می‌شود قبل از آزمون ۱۹ مهر این ۵ تست را تمرین کنید.

طراح: رضا آریافر1)چند مورد از مطالب زیر صحیح است؟

الف:انفجار یک واکنش شیمیایی بسیار سریع است که مقدار کمی از یک ماده انفجاری در هر فاز مقدار زیادی از گازهای داغ تولید میکند 

ب:اشیای فلزی در هوای مرطوب به کندی زنگ میزنند  

پ:افزودن محلول سدیم کلرید به نقره کلرید باعث تشکیل سریع رسوب سفیدرنگ میشود  

ت:واکنش تجزیه سلولز کاغذ بسیار کند است

 ۱)۱  ۲)۲  ۳)۳   ۴)۴


2) سینتیک ........‌....و ترمودینامیک...........به بررسی واکنش های شیمیایی میپردازند و خودبخودی بودن یک واکنش از دید............... به این معنا نیست که واکنش یاد شده حتما باید با سرعت انجام شود.

۱)با تعیین دلتاجی-با بررسی چگونگی انجام واکنش-سینتیک

۲)با بررسی چگونگی انجام واکنش-با تعیین دلتاجی-سینتیک

۳)با بررسی چگونگی انجام واکنش-با تعیین دلتاجی-ترمودینامیک

۴)با تعیین دلتاجی-با بررسی چگونگی انجام واکنش-ترمودینامیک
3)اگر در واکنش تجزیه زیر که مدت ۲۴۰ثانیه در ظرفی ۲ لیتری انجام میشود۲مول ازB و ۱ مولC تولید شود سرعت متوسط مصرفAچند Mol.l.min است؟ 2A(g)=>3B(g) + C(g)

۱)0.16    ۲)۰.۶    ۳)۰.۳    ۴)۰.۲4)کدام گزینه نادرست است؟

۱)محلول H2O2 در دمای اتاق به کندی تجزیه میشود و با افزودن دو قطره یون I سرعت آن چند برابر میشود

۲)هرچه سطح تماس میان دو واکنش دهنده بیشتر باشد آن واکنش سریعتر است.

۳)محلول بنفش رنگ پتاسیم پرمنگنات با یک اسید آلی در دمای اتاق به سرعت واکنش میدهد

۴)واکنش پذیری Na از K بیشتر، و هر دو در شرایط یکسان به شدت با آب سرد واکنش میدهند
5)باتوجه به نمودار زیر که مربوط به واکنش ماده ای شیمیایی با ۰.۱ مول از یک اسید قوی است کدام گزینه درست است؟ 

آزمونک 5 سؤال شیمی مطابق با آزمون 19 مهر - رضا آریافر


۱)قرار دادن ظرف واکنش در حمام آب یخ میتواند نمودار را از C به Aببرد

۲)با دو برابر شدن میزان اسید منحنی از A به C تغییر میابد

۳)با توجه به نمودار میتوان مشخص کرد نسبت سرعت B  چند برابر سرعت C است

۴)زمان انجام واکنش در B به مراتب از A و C کمتر است