فیلم آموزشی منطق برنامه آزمون 3 آبان پنجم دبستان

در فیلم، با ویژگی‌های آزمون 3 آبان و هم چنین منابع مطالعاتی کانون آشنا می‌شوید.

فیلم آموزشی منطق برنامه آزمون 3 آبان پنجم دبستان

در فیلم، با ویژگی های آزمون 3 آبان آشنا می شوید.

فایل های ضمیمه

فیلم آموزشی منطق برنامه 3 آبان