سوالات مطالعات اجتماعی آمادگی آزمون 19 مهر سوم دبستان +پاسخ

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوال تستی درس مطالعات اجتماعی آمادگی آزمون 19 مهر سوم دبستان می‌باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته‌ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.

سوالات مطالعات اجتماعی آمادگی آزمون 19 مهر سوم دبستان +پاسخ

نمونه سوال تستی درس مطالعات اجتماعی آمادگی آزمون 19 مهر سوم دبستان صفحه های 2 تا 6+ پاسخ

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوال تستی  درس مطالعات اجتماعی آمادگی آزمون 19 مهر سوم دبستان می باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.


1- متناسب با بودجه بندی برنامه ی راهبردی
2- پوشش دهی مطالب

3_همراه با پاسخ کامل

سوالات مطالعات اجتماعی آمادگی آزمون 19 مهر سوم دبستان +پاسخ

سوالات مطالعات اجتماعی آمادگی آزمون 19 مهر سوم دبستان +پاسخ


لوله های U شکل - آزمایش توریچلی -فشار سنج U شکل از فیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی