سوالات تستی علوم آمادگی آزمون 19 مهر سوم دبستان +پاسخ

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوال تستی درس علوم آمادگی آزمون 19 مهر سوم دبستان می‌باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته‌ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.

سوالات تستی علوم آمادگی آزمون 19 مهر سوم دبستان +پاسخ

نمونه سوال تستی درس علوم آمادگی آزمون 19 مهر سوم دبستان صفحه های 9 تا 18 + پاسخ

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوال تستی  درس علوم آمادگی آزمون 19 مهر سوم دبستان می باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.


1- متناسب با بودجه بندی برنامه ی راهبردی
2- پوشش دهی مطالب

3_همراه با پاسخ کامل