آزمونک زیست شناسی: آمادگی آزمون 19 مهر یازدهم تجربی

یک آزمونک از درس زیست شناسی جهت آمادگی برای آزمون 19 مهر 1398 در فایل پیوست قرار داده شده است.

آزمونک زیست شناسی: آمادگی آزمون 19 مهر یازدهم تجربی

یک آزمونک از درس زیست شناسی جهت آمادگی برای آزمون 19 مهر 1398 در فایل پیوست قرار داده شده است.