آمادگی آزمون 19 مهر دهم گرافیک- تاریخ هنر ایران

سپیده‌دم هنر و تمدن فلات ایران: اولین جلوه‌های هنری ایران مربوط به هزارة هشتم پیش از میلاد- لرستان

آمادگی آزمون 19 مهر دهم گرافیک- تاریخ هنر ایران

سپیده‌دم هنر و تمدن فلات ایران:

اولین جلوه‌های هنری ایران مربوط به هزاره هشتم پیش از میلاد- لرستان:

آمادگی آزمون 19 مهر دهم گرافیک- تاریخ هنر ایران


اولین نمونه‌های سفالگری، 4500 سال پ.م- تل‌باکون:

آمادگی آزمون 19 مهر دهم گرافیک- تاریخ هنر ایران


آثار سنگی، هزاره سوم پ.م- جیرفت:

آمادگی آزمون 19 مهر دهم گرافیک- تاریخ هنر ایران


پرچم مفرغی، هزاره سوم پ.م- شهداد:

آمادگی آزمون 19 مهر دهم گرافیک- تاریخ هنر ایران


فاطمه ارجمندی‌نژاد

رتبه 3 گرافیک 96