آمادگی آزمون 19 مهر دهم گرافیک- مبانی هنرهای تجسمی

عناصر و کیفیات بصری: عناصر بصری: به‌طور فیزیکی و ملموس با آن‌ها سروکار داریم.

آمادگی آزمون 19 مهر دهم گرافیک- مبانی هنرهای تجسمی

مبانی هنرهای تجسمی:

عناصر و کیفیات بصری:

عناصر بصری: به‌طور فیزیکی و ملموس با آن‌ها سروکار داریم.

مثال: نقطه، خط، سطح، رنگ، شکل، بافت، اندازه و تیرگی‌روشنی

کیفیات بصری: حاصل تجربه و ممارست هنرمند در به‌کار بردن عناصر بصری می‌باشند.

مثال: تعادل، تناسب، هماهنگی و کنتراست.

نحوة استفاده از عناصر و کیفیات بصری در طبیعت و پیرامون ما به سه صورت انجام می‌شود. 1) به‌طور مستقیم 2) الهام گرفتن از طبیعت 3) استفاده از ابزار و مواد گوناگون

دیدن:

انسان به‌کمک حس بینایی می‌تواند جهان پیرامون خود را ببیند و با آن‌چه که در آن می‌گذرد، ارتباط برقرار کند.

عوامل موثر برای دیدن: برای دیدن وجود چند عامل ضروری و مؤثر است که عبارتند از:

1) نور 2) چشم 3) وجود چیزهایی که نور پس از برخورد با آن‌ها  به چشم منعکس می‌شود. 4) انتقال علائم و پیام‌های بصری از طریق چشم به معز توسط اعصاب بینایی

تفاوت دیدن و نگاه کردن: دیدن یک واکنش طبیعی و خود به خودی است که عضو بینایی در مقبل انعکاس نور از خود نشان می‌دهد. ولی نگاه کردن رویدادی ارادی به همراه توجه و نگاه موشکافانه است.

شاید به‌عبارتی بتوان گفت که تفاوت اصلی، دقت کردن در موضوعات می‌باشد.

کتاب جامع دهم هنرستان