نمودار فراموشی

هرمان ابینگهاوس، روانشناس آلمانی، در مورد ظرفیت مغز انسان، تحقیقات زیادی انجام داد و به این نتیجه رسید.

نمودار فراموشی

هرمان ابینگهاوس، روانشناس آلمانی، در مورد ظرفیت مغز انسان، تحقیقات زیادی انجام داد و به این نتیجه رسید. 

نمودار فراموشی

نمودار فراموشیتوصیه مشاوره‌ای ما به صورت زیر است :

نمودار فراموشی