سوالات هدیه‌های آسمان آمادگی آزمون 19 مهر چهارم دبستان +پاسخ

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوال تستی درس هدیه‌های آسمان آمادگی آزمون 19 مهر چهارم دبستان می‌باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته‌ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.

سوالات هدیه‌های آسمان آمادگی آزمون 19 مهر چهارم دبستان +پاسخ

نمونه سوال تستی درس هدیه های آسمان آمادگی آزمون 19 مهر چهارم دبستان صفحه های 8 تا 13+ پاسخ

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوال تستی  درس هدیه های آسمانآمادگی آزمون 19 مهر چهارم دبستان می باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.


1- متناسب با بودجه بندی برنامه ی راهبردی
2- پوشش دهی مطالب

3_همراه با پاسخ کامل

سوالات هدیه‌های آسمان آمادگی آزمون 19 مهر چهارم دبستان +پاسخ

سوالات هدیه‌های آسمان آمادگی آزمون 19 مهر چهارم دبستان +پاسخ


حرکت بر خط راست (قسمت ششم ) از فیزیک 3 دوازدهم رياضي
دوازدهم رياضي     دبیر : میلاد موسوی