نمونه سوالات تستی مطالعات اجتماعی سوم دبستان سری هفتم+پاسخ

فایلی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوال تستی درس مطالعات اجتماعی سوم دبستان می‌باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته‌ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است

نمونه سوالات تستی مطالعات اجتماعی سوم دبستان سری هفتم+پاسخ

نمونه سوال تستی درس مطالعات اجتماعی سوم دبستان صفحات 36 تا 50 + پاسخ

فایلی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوال تستی درس مطالعات اجتماعی سوم دبستان می باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.
1- سوالات تستی  مهم برای آزمون
2- پوشش دهی مطالب

نمونه سوالات تستی مطالعات اجتماعی سوم دبستان سری هفتم+پاسخ

نمونه سوالات تستی مطالعات اجتماعی سوم دبستان سری هفتم+پاسخ