پرونده‌ی هنر: درویش عبدالمجید طالقانی

آثار شکسته‌ی درویش عبدالمجید طالقانی به‌صورت بسیار زیبای قطعه و کتابت، از مواریث ارزنده‌ی هنر خوش‌نویسی ایران است.

پرونده‌ی هنر: درویش عبدالمجید طالقانی

درویش عبدالمجید طالقانی بزرگ‌ترین خوش‌نویس خط‌ شکسته‌ی ایران است. خط شکسته یا شکسته‌نستعلیق از ترکیب خط تعلیق و نستعلیق به وجود آمده است؛ خطی پُردور با اتصالات فراوان و ترکیب‌های متعدد و متنوع برای حروف و کلمات.

آثار شکسته‌ی درویش عبدالمجید طالقانی به‌صورت بسیار زیبای قطعه و کتابت، از مواریث ارزنده‌ی هنر خوش‌نویسی ایران است.

او حدود ۳۵ سال زندگی کرد و سال ۱۱۸۵ هجری‌قمری چشم از جهان فروبست.

پرونده‌ی هنر: درویش عبدالمجید طالقانی

پرونده‌ی هنر: درویش عبدالمجید طالقانی

پرونده‌ی هنر: درویش عبدالمجید طالقانی