تصاویر جالب از نشنال جئوگرافیک (60)

زبان چنگالی به مارها این امکان را می‌دهد در سه بعد، بو بکشند؛ بنابراین می‌‌توانند ردپای جفت یا طعمه‌ی بالقوه‌شان را پیدا کنند.

تصاویر جالب از نشنال جئوگرافیک (60)


تصاویر جالب از نشنال جئوگرافیک

پرندگان نساج بسیار اجتماعی هستند و مشهورند به سازندگان بزرگ‌ترین آشیانه در میان تمامی پرندگان؛ آشیانه‌ای که ممکن است چندین نسل از هزاران پرنده را در خود جای دهد.


تصاویر جالب از نشنال جئوگرافیک

قدرت بینایی زنبورعسل ضعیف است و مانند انسان خیلی نزدیک‌بینی است که می‌خواهد جسمی را از دور بدون عینک ببیند.


تصاویر جالب از نشنال جئوگرافیک

زبان چنگالی به مارها این امکان را می‌دهد در سه بعد، بو‌ بکشند؛ بنابراین می‌‌توانند ردپای جفت یا طعمه‌ی بالقوه‌شان را پیدا کنند.


تصاویر جالب از نشنال جئوگرافیک

جزیره‌ی مارها در برزیل، محل زندگی مار افعی غول‌پیکری بوده که می‌توانسته یک انسان کامل را شکار کند.

منبع :