تصاویر جالب از نشنال جئوگرافیک (59)

پلاتی‌پوس حیوانی بسیار جالب است که نوکی شبیه به اردک دارد و بین انگشتانش پرده است. با این‌که تخم‌گذار است، پستاندار نیز هست و بچه‌هایش را پس از خروج از تخم، شیر می‌دهد.

تصاویر جالب از نشنال جئوگرافیک (59)


تصاویر جالب از نشنال جئوگرافیک

گوزن شاخ‌مخملی جنگلی با ماده‌گوزن در جنگل‌های افریقا


تصاویر جالب از نشنال جئوگرافیک

پلاتی‌پوس حیوانی بسیار جالب است که نوکی شبیه به اردک دارد و بین انگشتانش پرده است. با این‌که تخم‌گذار است، پستاندار نیز هست و بچه‌هایش را پس از خروج از تخم، شیر می‌دهد.


تصاویر جالب از نشنال جئوگرافیک

روباه پرنده و بچه‌اش

روباه پرنده نوعی خفاش است و به‌دلیل شباهت سرِ این خفاش به روباه، این‌چنین نام‌گذاری شده است.


تصاویر جالب از نشنال جئوگرافیک

پروانه‌‌ی پادشاه یکی از گونه‌های جالب آمریکاست که مانند برخی دسته‌های دیگر جانواران برای فرار از سرما و پیداکردن غذا، هر سال مهاجرت می‌کند.


منبع :