کارنامه و رشته قبولی رتبه‌های زیر 1000 کانون در کنکور 98

کارنامه و رشته قبولی رتبه‌های زیر 1000 کنکور 98 را در ادامه مشاهده کنید...

کارنامه و رشته قبولی رتبه‌های زیر 1000 کانون در  کنکور 98


رشته قبولی و کارنامه های رتبه های زیر 1000 کانون در کنکور 98 را در ادامه مشاهده کنید.کارنامه و رشته قبولی  رتبه های زیر 1000 تجربی کانون در کنکور 98


کارنامه و قبولی رتبه های زیر 1000 منطقه 1 تجربی

کارنامه وقبولی رتبه های زیر 1000 منطقه 2 تجربی

کارنامه وقبولی رتبه های زیر 1000 منطقه3 تجربی

کارنامه و قبولی رتبه های زیر 1000 ایثارگر 5% تجربی


کارنامه و رشته قبولی رتبه های زیر 1000 ریاضی کانون در کنکور 98


کارنامه و قبولی رتبه های زیر 1000 منطقه 1 ریاضی

کارنامه و قبولی  رتبه های زیر 1000 منطقه 2 ریاضی 

کارنامه و قبولی رتبه های زیر 1000 منطقه3 ریاضی

کارنامه و قبولی رتبه های زیر 1000 ایثارگر 5% ریاضی 


کارنامه و رشته قبولی رتبه های زیر 1000 انسانی کانون در کنکور 98


کارنامه و قبولی رتبه های زیر 1000 منطقه 1 انسانی

کارنامه  و قبولی رتبه های زیر 1000 منطقه 2 انسانی

کارنامه  وقبولی رتبه های زیر 1000 منطقه3 انسانی

کارنامه  وقبولی رتبه های زیر 1000 ایثارگر 5% انسانی 


کارنامه و رشته قبولی رتبه های زیر 300 هنر کانون در کنکور 98


کارنامه  وقبولی رتبه های زیر 300 منطقه 1 هنر

کارنامه و قبولی رتبه های زیر 300 منطقه 2 هنر 

کارنامه وقبولی رتبه های زیر 300 منطقه3 هنر 

کارنامه وقبولی رتبه های زیر 300 ایثارگر 5% هنر 


کارنامه و رشته قبولی رتبه های زیر 300 زبان کانون در کنکور 98


کارنامه و قبولی رتبه های زیر 300 منطقه 1 زبان

کارنامه و قبولی رتبه های زیر 300 منطقه 2 زبان

کارنامه  وقبولی رتبه های زیر 300 منطقه3 زبان 

کارنامه  وقبولی رتبه های زیر 300 ایثارگر 5% زباندر صورتی که نظر شما دارای محتوای مثبت ، علمی و آموزشی است ولی ثبت نمی شود با انشا و ادبیات متفاوت ( بدون تمسخر ،بدون فضای چت روم ، بدون تحقیر یا توهین دیگران) مجددا ارسال نمایید