نمونه سوالات ریاضی سوم دبستان_فصل ششم(جمع و تفریق)

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوالات درس ریاضی سوم دبستان می‌باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته‌ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.

نمونه سوالات ریاضی سوم دبستان_فصل ششم(جمع و تفریق)

نمونه سوال ریاضی سوم دبستان_فصل ششم (جمع و تفریق)

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوالات درس ریاضی سوم دبستان می باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.


1- مشابه سوالات امتحانی
2- پوشش دهی مطالب

نمونه سوالات ریاضی سوم دبستان_فصل ششم(جمع و تفریق)

نمونه سوالات ریاضی سوم دبستان_فصل ششم(جمع و تفریق)


فایل های ضمیمه