خلاصه نکات بخش ساختار اتم شیمی دهم ( مناسب آزمون 5 مهر )

در این درسنامه مهم‌ترین نکات کتاب شیمی دهم در بخش ساختار اتم برای مرور سریع قرار داده شده است.

خلاصه نکات بخش ساختار اتم شیمی دهم ( مناسب آزمون 5 مهر )

در این درسنامه مهم ترین نکات کتاب شیمی دهم در بخش ساختار اتم برای مرور سریع قرار داده شده است. در این درسنامه به مباحث مدل اتمی بور ، کوانتومی بودن انرژی ، طیف نشری خطی هیدروژن ، قاعده آفبا و...پرداخته شده است. این مطالب در صفحات 24 تا 35 کتاب درسی شیمی دهم قرار دارند.