نمونه سوال علوم آمادگی آزمون 5 مهر چهارم دبستان_نگاه به گذشته

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوال تستی درس علوم نگاه به گذشته‌ی آزمون 5 مهر چهارم دبستان می‌باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته‌ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.

نمونه سوال علوم آمادگی آزمون 5 مهر چهارم دبستان_نگاه به گذشته

نمونه سوال تستی درس علوم نگاه به گذشته ی آزمون 5 مهر چهارم دبستان صفحه های 9 تا 112+ پاسخ

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوال تستی  درس علوم نگاه به گذشته ی آزمون 5 مهر چهارم دبستان می باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.


1- متناسب با بودجه بندی برنامه ی راهبردی
2- پوشش دهی مطالب

3_همراه با پاسخ کامل


توابع لگاریتمی از ریاضی 2 يازدهم تجربي
يازدهم تجربي     دبیر : امیر حسین امینی