تابستان را در یک صفحه خلاصه کن

تابستان خود را در یک صفحه خلاصه کن. در‌س‌های آن را به کار بگیر و اندوخته‌‌های ارزشمندش را برای تابستان دیگر به ارمغان ببر.

تابستان را در یک صفحه خلاصه کن

خریدن کیف و کتاب و دفتر و مداد و... در این روزهای پایانی تابستان، اشتیاق تو را برای بودن درباره‌ی هم‌کلاسی‌هایت و آغاز برنامه‌ای تازه نشان می‌دهد. حیاط مدرسه برای دویدن‌های قدم‌های کوچکت لحظه‌شماری می‌کند؛ ولی تابستان عزیز با کوله‌ای تجربه هنوز همراه توست و هنوز زمزمه می‌کند: «مرا بازیاب. من روزها و هفته‌های خوش زندگی‌ توام.» دوستش داشتی به‌خاطر اوقات فراغت بی‌شماری که در اختیارت گذاشت. ورزش و بازی ‌کردی، سفر کردی، کار کردی، کتاب‌ خواندی و بیش از همیشه در کنار خانواده بودی.

تابستان خود را در یک صفحه خلاصه کن. در‌س‌های آن را به کار بگیر و اندوخته‌‌های ارزشمندش را برای تابستان دیگر به ارمغان ببر.