درسنامه و نکات ذرات زیر اتمی ( مناسب آزمون 5 مهر دوازدهم )

در این درسنامه سعی بر مرور مهم‌ترین نکات کتاب درسی در مبحث ذرات زیر اتمی شده است.

درسنامه و نکات ذرات زیر اتمی ( مناسب آزمون 5 مهر دوازدهم  )

در این درسنامه سعی بر مرور مهم ترین نکات کتاب درسی در مبحث ذرات زیر اتمی شده است که تا صفحه 23 کتاب درسی شیمی دهم را پوشش می دهد و روشی سریع برای محاسبه جرم اتمی میانگین ارائه داده می شود. مرور این نکات برای آمادگی آزمون 5 مهر پیشنهاد می شود.