پشتیبان‌های دختر کانون در تهران از کدام دانشگاه‌ها هستند؟

پشتیبان‌های دختر کانون فرهنگی آموزش قلم چی از کدام دانشگاه‌ها هستند؟

پشتیبان‌های دختر کانون در تهران از کدام دانشگاه‌ها هستند؟


در ادامه مشاهده کنید پشتیبان‌های دختر کانون فرهنگی آموزش قلم چی در شهر تهران  از کدام دانشگاه‌ها هستند؟پشتیبان‌های دختر کانون در تهران از کدام دانشگاه‌ها هستند؟

پشتیبان های دانشجوی پزشکی (ردیف بالا) 

و دندان پزشکی و داروسازی (ردیف پایین)


پشتیبان‌های دختر کانون در تهران از کدام دانشگاه‌ها هستند؟

پشتیبان های دانشجوی رشته های دامپزشکی و پرستاری 


پشتیبان‌های دختر کانون در تهران از کدام دانشگاه‌ها هستند؟

پشتیبان های دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف  


پشتیبان‌های دختر کانون در تهران از کدام دانشگاه‌ها هستند؟

پشتیبان های دانشجوی دانشگاه تهران    


پشتیبان‌های دختر کانون در تهران از کدام دانشگاه‌ها هستند؟

پشتیبان های دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر


پشتیبان‌های دختر کانون در تهران از کدام دانشگاه‌ها هستند؟

پشتیبان های دانشجوی دانشگاه صنعتی علم و صنعت 


پشتیبان‌های دختر کانون در تهران از کدام دانشگاه‌ها هستند؟

پشتیبان های دانشجوی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر


پشتیبان‌های دختر کانون در تهران از کدام دانشگاه‌ها هستند؟

پشتیبان های دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی


پشتیبان‌های دختر کانون در تهران از کدام دانشگاه‌ها هستند؟

  1. پشتیبان های دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی


پشتیبان‌های دختر کانون در تهران از کدام دانشگاه‌ها هستند؟

پشتیبان های دانشجوی دانشگاه الزهرا 


پشتیبان‌های دختر کانون در تهران از کدام دانشگاه‌ها هستند؟

پشتیبان های دانشجوی دانشگاه خوارزمی


پشتیبان‌های دختر کانون در تهران از کدام دانشگاه‌ها هستند؟

پشتیبان های دانشجوی دانشگاه شاهد   


پشتیبان‌های دختر کانون در تهران از کدام دانشگاه‌ها هستند؟

پشتیبان هایی که بیش از سه سال دانش آموز کانون بوده اند

ردیف بالا : پشتیبان هایی که سه سال دانش آموز کانون بوده اند

ردیف وسط: پشتیبان هایی که چهار سال دانش آموز کانون بوده اند

 ردیف پایین : پشتیبان هایی که بیش از پنج سال آموز کانون بوده اند


پشتیبان‌های دختر کانون در تهران از کدام دانشگاه‌ها هستند؟

پشتیبان هایی که یک یا دو سال دانش آموز کانون بوده اند


پشتیبان‌های دختر کانون در تهران از کدام دانشگاه‌ها هستند؟

پشتیبان هایی که جلسات سه نفره تابستان را با حضور صد درصدی دانش آموز و اولیا برگزار کرده اند