شروع در لحظه

بارها شنیده می‌شود که دانش‌آموزان به هنگام برنامه‌ریزی می‌گویند از فردا شروع می‌کنند و یا برنامه‌شان را از فردا اجرا می‌کنند.

شروع در لحظه

بارها شنیده می‌شود که دانش‌آموزان به هنگام برنامه‌ریزی می‌گویند از فردا شروع می‌کنند و یا برنامه‌شان را از فردا اجرا می‌کنند. نکته‌ی ظریف موضوع آنجاست که اغلب نمی‌توانند از فردا شروع کنند یا اگر هم شروع کنند شروعی موفق نیست و بخش کمی از برنامه‌شان اجرا می‌شود.

اما راه‌حل این موضوع چیست؟

لحظه‌ای که تصمیم می‌گیرید که باید شروع کنید و بهترین زمان را برای شروع فردا می‌دانید دلایل کافی برای شروع دارید و انرژی شما حداکثر میزان است. پس اگر در لحظه شروع نکنید این دو مورد یعنی حداکثر انرژی و دلایل کافی ممکن است تا فردا که زمان انتخابیتان برای شروع است از میزان اهمیتشان کاسته شود و این خود سبب موفق نبودنِ اکثر شروع از فرداها است .

پس در لحظه شروع کنید و پیوسته ادامه دهید تا پیروزی را از آن خود سازید .