میانگین و انحراف معیار دروس مختلف آزمون دوازدهم انسانی22شهریور

میانگین و انحراف معیار دروس مختلف آزمون دوازدهم انسانی 22 شهریور را در ادامه مشاهده کنید...

میانگین و انحراف معیار دروس مختلف آزمون دوازدهم انسانی22شهریور

میانگین و انحراف معیار دروس مختلف آزمون دوازدهم انسانی 22 شهریور را در ادامه مشاهده کنید...


در قسمت فایل های ضمیمه می توانید این آمار را برای همه دروس مشاهده و فایل صوتی سخنان کاظم قلم چی در این زمینه را دانلود کنید...


در این جدول هامیانگین  و انحراف معیار پاسخگویی در هر درس قابل مشاهده شده است .  درس ها به ترتیب میانگین درصد مرتب شده اند. 


دروس عمومی

ردیف

نام درس

میانگین درصد

انحراف معیار

تعداد سوال

1

دين و زندگي 2 - زرد عمومي

32

28.07

10

2

عربي  - زرد عمومي

25

23.74

10

3

دين و زندگي 2

21

21.36

10

4

عربي زبان قرآن 2

20

18.92

10

5

فارسي 2 - زرد عمومي

17

20.39

10

6

زبان انگليسي 2

16

27.60

10

7

فارسي 2

11

17.64

10

8

زبان انگليسي 2 - زرد عمومي

9

17.02

10دروس اختصاصی

ردیف

نام درس

میانگین درصد

انحراف  معیار

تعداد سوال

1

جامعه شناسي 1

34

30.58

10

2

روان شناسي

31

24.92

10

3

عربي زبان قرآن 1

25

22.30

10

4

جامعه شناسي 2

22

25.74

10

5

علوم و فنون ادبي 1

21

24.64

10

6

فلسفه

20

18.64

10

7

علوم و فنون ادبي 2

19

20.24

10

8

اقتصاد

15

24.39

10

9

رياضي و آمار  2

14

19.35

10

10

رياضي و آمار  2 - گواه

14

20.45

10

11

عربي، زبان قرآن 3

13

18.62

10

12

منطق

11

19.54

10

13

رياضي و آمار 1

8

17.21

10

14

علوم و فنون ادبي 3

6

13.72

10

15

رياضي و آمار 3

1

6.24

10
همچنین در  جداول زیر مشاهده می کنید دانش آموزان با شیوه های پاسخگویی مختلف (درست ، غلط و سفید) چه درصد و چه ترازی کسب کرده اند . شما با کاهش تعداد اشتباهات میزان افزایش تراز خود را در درس مشاهده خواهید کرد . 

مثلا در ردیف 46 جدول پایین ، اگر دانش آموزان به سوالاتی که شک داشتند یا کاملا بلد نبودند پاسخ نمی دادند ، درصد آن ها از صفر به 20 درصد در ردیف 33 افزایش پیدا می کرد و در این درس تراز 900 نمره افزایش پیدا می کرد. 


در خانه هایی که با رنگ آبی مشخص شده است ، دانش آموزان با مدیریت خوب در جلسه آزمون توانسته اند سوالات شک دار و آن هایی که مطمئن نبودند را تشخیص دهند و تعداد اشتباهاتشان کم است . 


در خانه هایی که با رنگ قرمز مشخص شده است ، تعداد اشتباهات دانش آموزان  زیاد است و در جلسه آزمون خود را خوب مدیریت نکرده اند . 


جدول وضعیت پاسخگویی  به همه درس ها را در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید. 


میانگین و انحراف معیار دروس مختلف آزمون دوازدهم انسانی22شهریورمیانگین و انحراف معیار دروس مختلف آزمون دوازدهم انسانی22شهریور