میانگین و انحراف معیار دروس مختلف آزمون دوازدهم ریاضی 22شهریور

میانگین و انحراف معیار دروس مختلف آزمون دوازدهم ریاضی 22 شهریور را در ادامه مشاهده کنید...

میانگین و انحراف معیار دروس مختلف آزمون دوازدهم ریاضی 22شهریور

میانگین و انحراف معیار دروس مختلف آزمون دوازدهم ریاضی 22 شهریور را در ادامه مشاهده کنید...


در قسمت فایل های ضمیمه می توانید این آمار را برای همه دروس مشاهده و فایل صوتی سخنان کاظم قلم چی در این زمینه را دانلود کنید...


در این جدول هامیانگین  و انحراف معیار پاسخگویی در هر درس قابل مشاهده شده است .  درس ها به ترتیب میانگین درصد مرتب شده اند. 


دروس عمومی

ردیف

نام درس

میانگین درصد

انحراف  معیار

تعداد سوال

1

زبان انگليسي 2

46

37.59

10

2

عربي و زبان قرآن 2

41

29.57

10

3

دين و زندگي 2 - زرد عمومي

38

30.45

10

4

زبان انگليسي 2 - زرد عمومي

27

28.61

10

5

دين و زندگي 2

25

23.56

10

6

فارسي 2 - زرد عمومي

21

22.01

10

7

عربي و زبان قرآن2-زرد عمومي

21

22.76

10

8

فارسي 2

15

19.31

10


دروس اختصاصی


ردیفنام درسمیانگین درصدانحراف معیارتعداد سوال
1رياضي 13428.9410
2رياضي 1 (احتمال)3128.5910
3آمار و احتمال2223.1910
4شيمي 22226.0210
5شيمي 2 - گواه2225.1410
6هندسه 12020.7510
7حسابان 11721.1610
8شيمي 11722.4210
9فيزيک 21523.1410
10هندسه 21120.9010
11فيزيك 11120.1110
12هندسه 3- دوازدهم1018.9810
13فيزيك 3 دوازدهم515.3310
14شيمي 3 دوازدهم515.4310
15حسابان دوازدهم412.5010
16رياضيات گسسته دوازدهم312.9610همچنین در  جداول زیر مشاهده می کنید دانش آموزان با شیوه های پاسخگویی مختلف (درست ، غلط و سفید) چه درصد و چه ترازی کسب کرده اند . شما با کاهش تعداد اشتباهات میزان افزایش تراز خود را در درس مشاهده خواهید کرد . 

مثلا در ردیف 46 جدول پایین ، اگر دانش آموزان به سوالاتی که شک داشتند یا کاملا بلد نبودند پاسخ نمی دادند ، درصد آن ها از صفر به 20 درصد در ردیف 33 افزایش پیدا می کرد و در این درس تراز 800 نمره افزایش پیدا می کرد. 


در خانه هایی که با رنگ آبی مشخص شده است ، دانش آموزان با مدیریت خوب در جلسه آزمون توانسته اند سوالات شک دار و آن هایی که مطمئن نبودند را تشخیص دهند و تعداد اشتباهاتشان کم است . 


در خانه هایی که با رنگ قرمز مشخص شده است ، تعداد اشتباهات دانش آموزان  زیاد است و در جلسه آزمون خود را خوب مدیریت نکرده اند . 

جدول وضعیت پاسخگویی  به همه درس ها را در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید. 


میانگین و انحراف معیار دروس مختلف آزمون دوازدهم ریاضی 22شهریور

میانگین و انحراف معیار دروس مختلف آزمون دوازدهم ریاضی 22شهریور