برنامه زمانی مطالب سایت کانون برای یازدهم هنرستان(آزمون 5 مهر)

برنامه‌ی زمانی قرارگیری مطالب سایت کانون برای یازدهم هنرستان (آمادگی‌های آزمون برای آزمون 5 مهر عمومی و پایه)

برنامه زمانی مطالب سایت کانون برای یازدهم هنرستان(آزمون 5 مهر)

برنامه‌ی زمانی و مباحث مطالب سایت کانون جهت آمادگی برای آزمون 5 مهر مطابق جدول زیر است.

برای استفاده از این مطالب برنامه‌ریزی کرده و هر روز، درس و مبحث مورد نظر خودتان را مطالعه کنید.


برنامه زمانی مطالب سایت کانون برای یازدهم هنرستان(آزمون 5 مهر)