نمونه فصل کتاب ریاضیات گسسته و آمار و احتمال

آزمون 5مهر شامل درس‌های دهم و یازدهم است.در این مطلب نمونه ای از کتاب‌های آبی کانون که میتواند منبع مطالعاتی مهمی برای این آزمون باشد در اختیار دانش آموزان قرار میدهیم

نمونه فصل کتاب ریاضیات گسسته و آمار و احتمال

آزمون 5مهر شامل درس های دهم و یازدهم است.در این مطلب نمونه ای از کتاب های آبی کانون که میتواند منبع مطالعاتی مهمی برای این آزمون باشد در اختیار دانش آموزان قرار میدهیم

توابع لگاریتمی از ریاضی 2 يازدهم تجربي
يازدهم تجربي     دبیر : امیر حسین امینی