حیوانات نقش مهمی در تغییر میزان اکسیژن موجود در زمین دارند

محققان دانشگاه کپنهاگ دانمارک با مطالعه بلندمدت ارتباط بین سطح اکسیژن و تغییرات حیات در زمین، دریافتند حیوانات نقش مهمی در تغییر میزان اکسیژن موجود در زمین دارند.

حیوانات نقش مهمی در تغییر میزان اکسیژن موجود در زمین دارند

محققان دانشگاه کپنهاگ دانمارک با مطالعه بلندمدت ارتباط بین سطح اکسیژن و تغییرات حیات در زمین، دریافتند حیوانات نقش مهمی در تغییر میزان اکسیژن موجود در زمین دارند.

پیش از این مطالعات بسیاری در خصوص ارتباط بین سطح اکسیژن زمین و تنوع زیستی آن انجام گرفته است؛ اما تا کنون مشخص نشده که آیا جانوران بر میزان اکسیژن زمین تاثیر مستقیم دارند یا تنها نسبت به تغییرات الگوهای آب و هوایی واکنش نشان می‌دهند.
اکنون برای اولین بار محققان توانستند رابطه بین سطح اکسیژن زمین و باروری آن را اندازه‌گیری کنند و دریافتند تاثیر محیط زیست و سطح اکسیژن زمین بر جانوران یک طرفه نیست و حیوانات نیز بر میزان اکسیژن زمین اثرگذار هستند.
محققان برای درک بهتر تغییرات سطح اکسیژن در دوران ماقبل تاریخ،‌ لایه‌های سنگ آهک متعلق به دوران انفجار کامبرین را که بین ۵۴۰ تا ۵۲۰ میلیون سال قبل رخ داده است، تجزیه و تحلیل کردند و توانستند تغییرات اکسیژن در اقیانوس‌های آن دوران را اندازه‌گیری کنند.
آخرین یافته‌ها حاکی از آن است که در دوران کامبرین اقیانوس‌ها دو وضعیت کمبود و افزایش اکسیژن را تجربه کرده‌اند. در آن دوران جانوران آبزی دستخوش تحول شدند و گونه‌های جدیدی در کف اقیانوس‌ها پدید آمدند. این تغییرات موجب به دام افتادن فسفات در بستر گلی اقیانوس‌ها و رشد جلبک‌ها شد و در اثر فتوسنتز جلبک‌ها تولید اکسیژن در زمین افزایش یافت.
با کاهش فسفات میزان جلبک‌ها و تولید اکسیژن کاهش یافت و جانوران بزرگتر به دلیل کمبود اکسیژن از بین رفتند. با از بین رفتن جانوران بازهم میزان اکسیژن افزایش یافت و شرایط برای ادامه حیات در زمین مساعد شد. به گفته محققان این چرخه میلیون‌ها سال است که در زمین تکرار می‌شود.
گزارش کامل ین تحقیقات در نشریه PNAS منتشر شده است.

منبع :