میانگین و انحراف معیار دروس مختلف آزمون دوازدهم تجربی 22شهریور

تراز و وضعیت پاسخگویی دروس مختلف آزمون دوازدهم تجربی 22 شهریور را در ادامه مشاهده کنید...

میانگین و انحراف معیار دروس مختلف آزمون دوازدهم تجربی 22شهریور

میانگین و انحراف معیار دروس مختلف آزمون دوازدهم تجربی 22 شهریور را در ادامه مشاهده کنید...


در قسمت فایل های ضمیمه می توانید این آمار را برای همه دروس مشاهده و فایل صوتی سخنان کاظم قلم چی در این زمینه را دانلود کنید...


در این جدول هامیانگین  و انحراف معیار پاسخگویی در هر درس قابل مشاهده شده است .  درس ها به ترتیب میانگین درصد مرتب شده اند. 


دروس عمومی

ردیف

نام درس

میانگین درصد

انحراف  معیار

تعداد سوال

1

دين و زندگي 2

49

29.51

10

2

دين و زندگي 2 - زرد عمومي

49

29.94

10

3

فارسي 2

36

22.44

10

4

عربي و زبان قرآن 2

29

22.74

10

5

فارسي 2 - زرد عمومي

27

24.08

10

6

عربي و زبان قرآن2-زرد عمومي

27

26.27

10

7

زبان انگليسي 2

27

29.34

10

8

زبان انگليسي 2 - زرد عمومي

21

28.76

10


دروس اختصاصی

ردیف

نام درس

میانگین درصد

انحراف از معیار

تعداد سوال

1

شيمي 2

35

27.49

10

2

فيزيك 2

25

32.09

10

3

فيزيك 2 - گواه

25

32.55

10

4

شيمي 1

24

27.97

10

5

زيست‌شناسي 2

23

27.72

10

6

زيست‌شناسي 1

23

24.80

10

7

رياضي 1

22

24.91

10

8

رياضي 2

21

26.88

10

9

فيزيك 1

20

28.14

10

10

رياضي 3 - دوازدهم

16

25.76

10

11

فيزيك 3 - دوازدهم

14

23.36

10

12

شيمي 3 - دوازدهم

14

24.19

10

13

زيست‌شناسي 3 - دوازدهم

12

19.64

10همچنین در  جداول زیر مشاهده می کنید دانش آموزان با شیوه های پاسخگویی مختلف (درست ، غلط و سفید) چه درصد و چه ترازی کسب کرده اند . شما با کاهش تعداد اشتباهات میزان افزایش تراز خود را در درس مشاهده خواهید کرد . 

مثلا در ردیف 46 جدول پایین ، اگر دانش آموزان به سوالاتی که شک داشتند یا کاملا بلد نبودند پاسخ نمی دادند ، درصد آن ها از صفر به 20 درصد در ردیف 33 افزایش پیدا می کرد و در این درس تراز 700 نمره افزایش پیدا می کرد. 


در خانه هایی که با رنگ آبی مشخص شده است ، دانش آموزان با مدیریت خوب در جلسه آزمون توانسته اند سوالات شک دار و آن هایی که مطمئن نبودند را تشخیص دهند و تعداد اشتباهاتشان کم است . 


در خانه هایی که با رنگ قرمز مشخص شده است ، تعداد اشتباهات دانش آموزان  زیاد است و در جلسه آزمون خود را خوب مدیریت نکرده اند . 

جدول وضعیت پاسخگویی  به همه درس ها را در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید. 

میانگین و انحراف معیار دروس مختلف آزمون دوازدهم تجربی 22شهریور


میانگین و انحراف معیار دروس مختلف آزمون دوازدهم تجربی 22شهریور