نمونه سوالات ریاضی سوم دبستان_فصل چهارم(ضرب و تقسیم)

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوالات درس ریاضی سوم دبستان می‌باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته‌ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.

نمونه سوالات ریاضی سوم دبستان_فصل چهارم(ضرب و تقسیم)

نمونه سوال ریاضی سوم دبستان_فصل چهارم (ضرب و تقسیم)

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوالات درس ریاضی سوم دبستان می باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.


1- مشابه سوالات امتحانی
2- پوشش دهی مطالب

نمونه سوالات ریاضی سوم دبستان_فصل چهارم(ضرب و تقسیم)

نمونه سوالات ریاضی سوم دبستان_فصل چهارم(ضرب و تقسیم)


فایل های ضمیمه

انتقال اطلاعات در نسل ها ا(قسمت دوم)ز زیست شناسی3
دوازدهم تجربي     دبیر : سروش صفا