با این خلاصه‌نکات درس 1 و 2 روان شناسی را جمع‌بندی نمایید

نکات مهم و کلیدی دروس 1 و 2 روان شناسی یازدهم انسانی از زبان رتبه 74

با این خلاصه‌نکات درس 1 و 2 روان شناسی را جمع‌بندی نمایید

با این خلاصه‌نکات درس 1 و 2 روان شناسی را جمع‌بندی نمایید.

درس اول

 منظور از علم در روان شناسی , علم تجربی است که از روش ها و ابزار های دقیق و قابل اندازه گیری برای برسی موضوع مورد مطالعه استفاده میکند.در علوم تجربی برخی از بیان های علمی اهمیت زیادی دارند مانند: مسئله ,فرضیه ونظریه.فرضیه پاسخ اولیه پژوهشگران به مسائل علمی میباشد. فرضیه ها در صورت تایید تجربی به قانون یا اصل تبدیل میشوند و مجموعه ای از قوانین علمی نظریه را تشکیل میدهند. نظریه ها دو سطح ظاهری و تجربی دارند . سطح ظاهری یعنی نحوه نگارش و ساختار شکلی و سطح تجربی یعنی تجربه پذیری و پژوهش پذیری.اهداف روان شناسی توصیف, تبیین, پیش بینی و کنترل میباشد که موفقیت در رسیدن به پیش بینی و کنترل به چگونگی توصیف و تبیین بستگی دارد.منابع کسب شناخت برای انسان عبارتند از استناد به نظر صاحب نظران,شیوه های مبتنی بر سیرو سلوک, شیوه خرد گرایانه و روش علمی . روش علمی روش مورد استفاده در روان شناسی میباشد که عبارت است از:فرآیند جست وجوی با قاعده و نظام دار برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین. ویژگی های مهم روش علمی تعریف عملیاتی و تکرار پذیری میباشد. جامع ترین تعریف روان شناسی ,علم مطالعه رفتار و فرآیندهای ذهنی (شناخت) میباشد. شناخت انسان شامل شناخت پایه و شناخت عالی میباشد. توجه, ادراک و حافظه  مراحل شناخت پایه میباشند و استدلال, قضاوت ,حل مسئله و تصمیم گیری جزء شناخت عالی میباشند.پردازش به معنای دریافت و فهم بیش تر است. هر گاه پردازش صرفا بر ویژگی های حسی و شکل ظاهری تکیه داشته باشد به آن پردازش ظاهری و هرگاه تحت تاثیرویژگی های کیفی قرار بگیرد به آن پردازش مفهومی میگویند.مشاهده,پرسش نامه,مصاحبه و آزمونها  از روش های جمع آوری اطلاعات در روان شناسی میباشند .مشاهده باید همراه با ثبت دقیق و به دور از پیش داوری باشد .پرسش نامه به صورت های مختلف نام گذاری میشوند و از نتایج آنها باید با احتیاط استفاده کرد. مصاحبه ساختار یافته بر پرسش نامه ترجیح دارد چون امکان اخذ اطلاعات بیش تری دارد. آزمون ها ابزاری برای  کمی کردن ویژگی های روان شناختی میباشد

درس دوم

روان شناسان رشد معتقدند ویژگی های افراد و تغییراتی که از دوره جنینی تا سالمندی در افراد رخ میدهد معلول دو دسته عوامل وراثتی و محیطی میباشد.عوامل وراثتی ایجاد کننده صفاتی است که از قبل در فرد نهفته است.برخی از آنها در بدو تولد و برخی دیگر نیازمند آمادگی خاص نهفته است. عوامل محیطی بیرون از فرد وجود دارند و بر نحوه بروز تغییرات در جنبه ها و در مراحل مختلف رشد تاثیر گذار است مانند یادگیری.مراحل رشد انسان شامل سه دوره کودکی , نوجوانی و بزرگسالی میباشد. منظور از رشد در دوره کودکی ,از زمان تولد تا 11-12 سالگی است.ابتدایی ترین و شاخص ترین جنبه رشد ,رشد جسمانی-حرکتی است.رشد شناختی کودک مرتبط با فرآیند هایی چون توجه,ادراک ,حافظه و... دارد. رشد هیجانی کودک فرآیندی پیچیده است که مستلزم آگاهی از هیجانات کودک و اطرفیان اوست.یکی از ابتدائی ترین علائم رشد اجتماعی در کودکان لبخند اجتماعی است که در حدود 2-3 ماهگی بروز می یابد.رشد اخلاقی کودک در بر گیرنده آن دسته از قوانین و مقررات اجتماعی و اصول شرعی و عرفی است. از 12 تا 20 سالگی را با نام دوره  نوجوانی میشناسیم.ناگهانی بودن از ویژگی های رشد در نوجوانی است . اندازه و ظرفیت شش سه برابر و اندازه قلب دو برابر قبل میشود وحجم کلی خون افزایش می یابد.تغییرات شناختی نوجوانی شامل شکل گیری تفکر فرضی , توجه گزینشی تر و فراحافظه میشود .به دلیل تغییرات فیزیولوژیکی و هورمونی تحریک پذیری نوجوانان افزایش می یابد و حالات هیجانی آنان به سرعت تغییر میکند . رشد اجتماعی در دوره نوجوانی ,مانند دیگر ابعاد رشد ,دستخوش تغییر میشود.در این دوره هم خود نوجوان و هم اطرافیان وی احساس میکنند که گرایش نوجوان به همسالان بیش تر از سابق شده است.هویت ,همان تمایزی است که فرد بین خود و دیگران میگذارد. هویت اجزای متعددی دارد و شامل ویژگی های جسمی ,جنسی,اجتماعی,شناختی ,اخلاقی هیجانی ,آرمانی و شغلی می باشد.شناخت و تعریف نوجوان از هویت خویش,مستلزم ویژگی های دینی ,ارزشی و اخلاقی به خویشتن است.در بسیاری از موارد داشتن شناخت ,به رفتار اخلاقی منجر نمیشود. برای اینکه شناخت به اخلاق منتهی شود ,باید به  غقاید ,باورهاوارزش های فرد تبدیل شود. همه افراد یک خود آرمانی و یک خود واقعی دارند . بسیاری از نوجوانان به جای تلاش برای از بین بردن فاصله میان خودآرمانی و خود واقعی رویا پردازی میکنندکه استفاده مکرر از آن باعث افت در عملکرد تحصیلی میشود.

سید محمد مدنی دینانی رتبه 74 کنکور 98